Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 8. 2. 2021  CŠPP poskytuje  služby v súlade s aktuálnym epidemiologickou situáciou v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10079:1–A1810 bod 3  (obnovuje sa prevádzka  školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti)  a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 (podľa § 59 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). 

Naše CŠPP  aktuálne poskytuje služby v osobnom kontakte s klientom pri

individuálnej odbornej činnosti – prioritne zameranej najmä na poradenstvo a terapie.

Ostatné činnosti  sa realizujú  dištančnou formou –  e-mail, telefonický hovor.

 

Pri príchode do CŠPP rodič, zákonný zástupca dieťaťa, žiak ZŠ vo veku od 10 rokov,  plnoletý žiak, pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (v prípade ak nemajú výnimku podľa vyhlášky č. 47/2021 sa musí preukázať negatívnym výsledkom PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní. Pri príchode vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri vstupe do budovy SŠI). Zároveň vykoná dezinfekciu rúk a bude mu zmeraná telesná teplota.

 

Ďakujeme, že budete rešpektovať pokyny

 

Team CŠPP